Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene voorwaarden van praktijk Welzijn vind je balans zoals deze beschikbaar is gesteld door Cristin Van Ooyen voor gebruik van de website www.welzijn-vindjebalans.be en de dienstverlening aangeboden door Cristin Van Ooyen, adem- en relaxatie coaching, stressbegeleider.

Intellectueel Eigendom

Het gebruik van de informatie op bovengenoemde website is gratis zolang de gebruiker deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cristin Van Ooyen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij praktijk Welzijn vind je balans.

Voor de tarieven vermeld op de website, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de laatste prijszetting. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding tot contractwijziging dan wel stopzetting van de overeenkomst met praktijk Welzijn vind je balans/Cristin Van Ooyen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op website www.welzijn-vindjebalans.be onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Dienstverlening

De aangeboden sessie(s) zoals beschreven op de website worden in gezamenlijk overleg met de cliënt per datum vastgelegd. Indien de cliënt niet op de afspraak aanwezig kan zijn, verwittigt hij/zij ten minste 24 uur op voorhand via email info [at] welzijn-vindjebalans.be of tel/sms 0032476969071. Indien niet tijdig verwittigt, wordt de sessie aangerekend. De sessie(s) kunnen per keer betaald worden of per overschrijving. Indien niet betaald, wordt de samenwerking stopgezet.

Persoonlijke gegevens

Absolute discretie omtrent de vertrouwelijke persoonlijke gegevens is gegarandeerd volgens de deontologische code van de Gezondheidsbegeleiders waarvan ik lid ben en de wetgeving op de Privacy (GDPR).

De gegevens van de cliënt worden bijgehouden in een papierendossier, de contactgegevens elektronisch. Volgens de richtlijnen van GDPR, heeft de cliënt het recht om deze gegevens in te kijken of te laten vernietigen. Alle informatie vind je terug in de Privacy Policy beschikbaar op de website www.welzijn-vindjebalans.be.